CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Vårt arbete med etik och miljö.
-New Wave Group-

CSR ÖVERBLICK

csr_new_wave_group_hr-2


INTRODUKTION

Miljö och hållbarhetsfrågor berör oss alla

Världen står inför många utmaningar. Vi har tillsammans ett ansvar att försöka skapa hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar vår framtid.

New Wave Group har valt att samla vårt arbete kring miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). CSR innebär att socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar är sammankopplat till en helhet. Vi vill vara ett starkt företag med god lönsamhet som tar ansvar för vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Här vill vi ge en samlad bild av New Wave Groups CSR-arbete. Att tydligt kommunicera hur vi skapar hållbar tillväxt är grundläggande som börsnoterat bolag i relation till kunder, aktieägare och andra intressenter. Det ger oss samtidigt en möjlighet att få berätta vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

Koncernens arbete och målsättningar inom CSR tar sikte på tre fokusområden som är samordnade och ömsesidiga för alla våra bolag.

Våra tre fokusområden är:

• Design och Produktutveckling
• Inköp och Produktion
• Transport och Logistik

Genom att arbeta med hållbarhet inom ramen för verksamhetens fokusområden vill vi göra det sociala och miljömässiga ansvarstagandet till en självklar del av New Waves dagliga arbete.

csr-symbol

 

VD HAR ORDET

Ett företag kan bara bli framgångsrikt på lång sikt genom att säkerställa att verksamheten är hållbar. Att koppla samman ekonomiskt ansvar med arbetet kring miljö och etik är därför en viktig del i New Wave Groups långsiktighet.

New Wave Group kan som globalt företag påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag är stolt över den möjligheten. Vi försöker ständigt förbättra och hitta smartare lösningar på utmaningar som vi möter. Men ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt, vår resa har bara börjat.vd1


DESIGN & PRODUKTUTVECKLING

Hållbara produkter

New Wave Group har lång erfarenhet av design och produktutveckling. Oavsett om det gäller ett profilplagg eller ett konstglas i kristall så är produktutveckling det första steget mot hållbara produkter.

Vi tror på klassisk design och bra kvalitet. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt användande, vilket minimerar onödigt slöseri av jordens resurser. Modetrender kan förändras snabbt, men kvalitet är ett koncept som aldrig blir omodernt. För vem köper en dålig produkt två gånger?

 

MILJÖVÄNLIGA MATERIAL

Att välja bra material är viktigt för ett kvalitetsarbete. New Wave Group har som målsättning att introducera fler hållbara och miljövänliga alternativ i vårt produktsortiment. Vi vill öka andelen produkter som kommer från miljösmarta processer och hjälpa våra kunder att göra mer miljömässiga hänsynstaganden när ni köper från oss.

Ekologisk bomullbomull är ett material som visar särskild miljöhänsyn. Ekologisk bomull odlas helt utan kemiska bekämpningsmedel och konstgjorda gödningsmedel, vilket gör bomullen mer skonsam för både människa och miljö.

Tyvärr är mindre än 1 % av världens bomullsproduktion ekologiskt odlad. Detta gör att utbudet inte motsvarar den stigande efterfrågan på materialet. För att stötta utvecklingen av ekologisk bomullsodling är New Wave Group medlem Textile Exchange. Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av världens textilbransch, med särskilt fokus på ekologisk bomull. Här tar vi del av värdefulla tips i vår resa mot ett mer hållbart sortiment, en resa som vi hoppas att våra kunder ser fram emot.

Det är inte bara bomull som kan visa miljöhänsyn. Orrefors Kosta Boda har länge bedrivit ett världsledande miljöarbete. Glas är ett material som historiskt har involverat många miljöfarliga ämnen. Orrefors Kosta Boda var bland de första glasbruken i världen att skapa kristallglas utan bly och arsenik, något som utmanade en hel bransch. Detta kallas ibland för ”miljökristall”. Men i Kosta är det helt enkelt den glasmassa som används till alla glasbrukets produkter.

csr_new_wave_group_hr-4

Kemikalier

Våra produkter ska vara säkra och fria från förbjudna ämnen. Därför lägger New Wave Group mycket tid och resurser på koncernens kemikaliearbete.

Alla våra leverantörer måste följa de krav och restriktioner som framgår av New Wave Groups Kemikalielista (RSL). Listan är utformad enligt gällande lagstiftning, som t.ex. REACH, och med hänsyn till olika branschrekommendationer. Detta medför att kraven som helhet ofta är striktare än aktuell lagstiftning.

Kemikalielistan uppdateras kontinuerligt med hjälp av vårt partnerlab, SGS. Därigenom gör vi även regelbundna stickprovskontroller och tester för att kontrollera så att produkterna lever upp till New Wave Groups krav.

 

KUNSKAP ÄR MAKT

Många av de egenskaper som vi förväntar oss av en produkt kan inte uppfyllas utan användning av vissa kemiska ämnen. Kemikalier finns i allt runt omkring oss och innebär inte automatiskt en fara. Faktum är att kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör.

csr_new_wave_group_hr-52

Men vi behöver kunskap för att kunna bedriva ett ansvarsfullt kemikaliearbete. Därför ingår New Wave Group i Swereas Kemikaliegrupp, där vi tar del av den senaste informationen om kemikalier och regelverk. Detta utgör grunden till vårt arbete med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ, i linje med god tillverkningssed och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

 

Vissa av koncernens produkter är Oeko Tex-certifierade. Oeko Tex är en miljöstandard som ställer hårda krav på vilka ämnen som får förekomma i plagget. För att få certifikatet måste hela tillverknings- kedjan och alla beståndsdelar bli godkända i ett oberoende test. Många av våra arbetskläder från Jobman och Projob är Oeko Tex-certifierade.

csr_new_wave_group_hr-53


 INKÖP & PRODUKTION

Socialt ansvar i produktionsländer

Hur en produkt tillverkas och under vilka förutsättningar är en viktig hållbarhetsfråga. Här berättar vi mer om vårt arbete med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan.

De flesta av New Wave Groups produkter tillverkas av externa leverantörer på uppdrag av oss. Men vi äger också ett fåtal egna fabriker, vilket du kan läsa mer om under rubriken ”egen tillverkning”.

 

PRODUKTIONSLÄNDER
New Wave Group har en hög ambition att alltid finnas nära tillverkningen av våra produkter. Därför har vi egna inköpskontor på plats i Asien som svarar för den dagliga kontakten med våra leverantörer, gör kvalitetskontroller och inspektioner.

mizanur3Kina är vårt största produktionsland och här ligger också huvudkontoret för vår inköpsverksamhet. Huvudkontoret ligger i Shanghai och dessutom har vi fyra mindre kontor i Qingdao,

Shijiazhuang, Xiamen och Nanchang. Vår strategi är att inköpen sker direkt mellan oss och leverantören, utan agenter och mellanhänder. Det tycker vi skapar bättre förutsättningar för samarbete och kontroll över produktionskedjan.

Totalt arbetar ca 100 personer på New Wave Groups inköpskontor i Kina. Det är allt från inköpare och kvalitetskontrollanter till logistiker och CSR-personal. New Wave Group har även egna inköpskontor i Indien, Bangladesh och Vietnam. Dessa kontor är något mindre och här arbetar totalt ca 75 anställda.

 

ARBETSVILLKOR

Vi är medvetna om vårt ansvar när vi handlar i länder som inte har kommit lika långt som Sverige när det gäller arbetsvillkor och miljöfrågor. Därför är vårt CSR-arbete i Asien ett fokusområde för New Wave Group.

Vi har egen CSR-personal på samtliga inköpskontor. Vår CSR- personal arbetar heltid med att besöka våra leverantörer och kontrollera så att tillverkningen sker med hänsyn till sociala och miljömässiga frågeställningar. Bra leverantörer är en mycket viktig del av vår konkurrenskraft och därför är vi också väldigt måna om att leverantörens verksamhet fungerar på ett bra sätt och att leverantörens anställda trivs och behandlas med respekt. Det vinner alla på.

 

VÅR UPPFÖRANDEKOD

Utgångspunkten för vårt CSR-arbete är New Wave Groups uppförandekod. Uppförandekoden innehåller alla de grundläggande krav som New Wave Group ställer på tillverkande leverantörer. Uppförandekoden är utformad efter viktiga internationella konventioner som t.ex. ILO-konventionerna och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den innehåller bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma.

New Wave Groups uppförandekod kommer från BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI är en organisation där företag från hela världen arbetar tillsammans för att förbättra arbetsvillkor i riskländer, under ledning av Foreign Trade Association. Alla medlemmar i BSCI har en gemensam uppförandekod. Det innebär att över 1200 företag har antagit den uppförandekod som New Wave Group använder.

Att vara medlem i BSCI har många fördelar. Historiskt har alla företag haft en egen uppförandekod, vilket medförde att fabrikerna konfronterades med en uppsjö av olika krav och inspektioner, trots att vi egentligen strävade mot samma mål. Istället för att fokusera på förbättringar gick mycket tid och resurser åt till dubbelarbete för att genomföra nya inspektioner.

 

ÅTAGANDE

csr_new_wave_group_hr-7

BSCI blev lösningen. BSCI samlade alla företag och enades om gemensamma villkor för en ansvarsfull produktion. Detta skapar tydlighet och transparens i hållbarhetsarbetet, inte minst gentemot leverantörerna. Vi har också kommit överens om att inspektioner som genomförs via BSCI ska accepteras och användas av alla BSCI-medlemmar. På så vis minimerar vi dubbelarbete och onödiga kostnader, samtidigt som vi får en starkare röst och ett större inflytande. Vi tycker att gemensamma utmaningar bäst hanteras med gemensamma krafter.

BSCI innebär inte enbart att New Wave Group ställer krav på våra leverantörer, det innebär också att det ställs krav på oss. Vi har ett åtagande gentemot BSCI att låta ett visst antal leverantörer bli oberoende kontrollerade. För att New Wave Group ska uppfylla sitt åtagande måste leverantörerna desutom få ett tillräckligt bra resultat.

Åtagandet baseras på inköpsvolym och den första tidsperioden sträcker sig till år 2015. Då ska 2/3 av vår totala inköpsvolym ha genomgått en inspektion, varav minst 1/3 måste ha ett godkänt resultat.

csr_new_wave_group_hr-74

Två betyg anses vara ett godkänt resultat, ”Good” och ”Improvement Needed”. ”Good” innebär att det inte finns några eller väldigt få avikelser från BSCI:s checklista. ”Improvement Needed” innebär att det finns avvikelser, men inte några särskilt allvarliga. Checklistan innehåller över 100 punkter och en inspektion kan ta flera dagar att färdigställa, beroende på fabrikens storlek.

En inspektion som gett betyget ”Good” är giltig i tre år. Om leverantören får betyget ”Improvement Needed” så krävs en ominspektion inom ett år. På den tiden ska vi hinna genomföra förbättringar av de brister som hittades vid inspektionen.

New Wave Group uppfyller redan det kvalitativa åtagandet för 2015. Men eftersom inköpsvolymen förändras årligen, både totalt och mellan olika leverantörer, så är siffrorna inte statiska. Vissa kontrollrapporter kan behöva förnyas inom tidsperioden.

Därför ska BSCI inte misstolkas som ett certifieringssystem. BSCI är inget statiskt certifikat, utan en levande process och ett verktyg som kräver ett metodiskt och kontinuerligt förbättringsarbete.

Av den anledningen är det heller inte tillåtet att använda BSCI som en märkning av slutprodukten. BSCI-logotypen får endast användas för att signalera vårt medlemskap, så att du som kund kan känna ett förtroende för att New Wave Group tar ett aktivt ansvar, även för leverantörer som måste förbättra sig.

 

FLA OCH C-TPAT

csr_new_wave_group_hr-8

New Wave Groups dotterbolag Cutter & Buck har dessutom ett medlemskap i Fair Labour Association (FLA) som gäller för alla leverantörer som tillverkar för den amerikanska marknaden. FLA är precis som BSCI en oberoende organisation som arbetar med socialt ansvarstagande, men med bas i USA. FLA väljer årligen ut ett antal leverantörer som ska genomgå en särskild kontroll, vilket sedan publiceras offentligt på FLA:s hemsida. Där kan du som kund gå in och läsa vad fabriken gör bra och vilka åtgärder som eventuellt måste vidtas för att bli bättre.

Leverantörer som tillverkar för den amerikanska marknaden måste även genomgå en särskild granskning för säker transport och anti-terrorism som kallas C-TPAT. Vår CSR-personal genomför C-TPAT-kontroller hos alla fabriker som tillverkar produkter till USA. Dessutom gör amerikanska Customs and Border

Protection (CBP) oberoende kontroller för att Cutter & Buck och New Wave Group ska behålla sin ackreditering. Den senaste CBP-kontrollen genomfördes i juli 2013. Då fick vår leverantör i Vietnam en grundlig heldagsinspektion med mycket bra resultat.

 

INTRESSENTDIALOG

New Wave Groups CSR-arbete är en kombination av oberoende granskning och vårt dagliga arbete från CSR-personalen. Vi tycker kombinationen är en kvalitetssäkring för oss, våra leverantörer och våra kunder.

Socialt ansvar är mycket mer än granskning och revision. Det handlar också om att hitta lösningar på problem, utmana kulturella värderingar och att aktivt finnas till hands.

Vissa frågor och utmaningar kräver samarbete på högre nivå än hos enskilda leverantörer. Därför medverkar vår CSR-personal även i forum och runda bords-samtal, för att diskutera strukturella problem och lösningar. Tre gånger om året deltar vi på BSCI-möte i Sverige tillsammans med alla svenska företag inom BSCI, allt från stora klädföretag till matkedjor och teknikföretag. Vi deltar även i Buyers Forum Bangladesh, som samordnas av Världsbankens IFC-SEDF. Forumet består av kända modeföretag som tillsammans kan sätta press på både leverantörer och ansvariga politiker. Exempelvis har forumet drivit frågan om minimilöner i Bangladesh genom att skriva ett brev till Bangladeshs regering.

 

STÄNDIG FÖRBÄTTRING

Målsättningen för New Wave Group och våra leverantörer är att alltid sträva mot förbättring. Genom regelbundna besök, kontroller och samtal vill vi upptäcka brister i tid eller komma med förslag på förbättringsområden.

csr_new_wave_group_hr-9Allting är inte perfekt och ibland hittar vi brister. Men vi avslutar inte ett samarbete med en leverantör om vi upptäcker brister i uppförandekodens efterlevnad. Istället tar vi fram en handlingsplan så att leverantören kan nå upp till kraven igen. Genom sådana åtgärder tror vi att New Wave Group kan bidra till framsteg i produktionsländerna samtidigt som vi förbättrar vårt samarbete med leverantören. Det är ansvarsfull produktion för oss.

 

EGEN TILLVERKNING

Vissa bolag inom New Wave Group har egen tillverkning i egna fabriker.

Varumärket SEGER har sin tillverkning i Sveriges trikåcentrum Gällstad, där produktionen funnits sedan starten 1947. I Nederländerna har vårt koncept Toppoint ett tryckeri och i Danmark finns en produktionsanläggning för broderi och transfertryck. Dessutom har de amerikanska bolagen Cutter & Buck och Paris Glove en del av sin tillverkning i USA.

Glasbruket i Kosta förser ORREFORS KOSTA BODA med förstklassigt munblåst glas, ett hantverk som ägt rum i Kosta sedan starten 1742. Besök oss gärna i Kosta och få möjlighet att uppleva produktionen av glas på nära håll. Året runt är du välkommen in i hyttan för att beskåda ett genuint svenskt hantverk!

När vi har egen tillverkning har vi också direkt inflytande. Då kan vi påverka hållbarhetsfrågorna ännu mer.

Orrefors Kosta Boda har bedrivit ett aktivt miljöarbete sedan 1970-talet. Hela produktionskedjan är kvalitets- och miljö- ledningscertifierad enligt ISO-standard och många förbättringar har genomförts under årens lopp. Spillvärme från glasbruket i Kosta levereras till samhällets fjärrvärmenät och år 2007 och 2008 ersatte vi eldningsolja med biobränslebaserad fjärrvärme, vilket minskade koldioxidutsläppen med 1700 ton. Orrefors Kosta Boda tilldelades 1997 priset för bästa industriella miljöarbete och 2007 erhöll Orrefors Kosta Boda Kronobergs läns Luftvårdspris.

 


TRANSPORT & LOGISTIK

Ett hållbart klimat

Transport och logistik är en nyckelfråga för New Wave Group. Vår verksamhet kräver ett välfungerande distributionsnät, som måste vara såväl effektivt som hållbart.

csr_new_wave_group_hr-10

Den huvudsakliga delen av våra transporter är containerbaserad sjöfart mellan Asien och Europa. Detta resulterar i ungefär 3 150 skeppade containers årligen.

Transportsektorn står för en stor andel av världens utsläpp av växthusgaser. Sjöfart är generellt det bästa alternativet för varor som färdas långa sträckor. Flyg är det transportslag som har högst CO2-utsläpp per tonkilometer och där miljöpåverkan dessutom ökar på grund av att utsläppen sker på hög höjd. Därför strävar New Wave Group efter att minimera användningen av lufttransporter till situationer då det är absolut nödvändigt.

Vi har två huvudsakliga strategier för att minska koncernens miljöpåverkan från transporter.

En central del handlar om att påverka de rederier och transport- företag som vi samarbetar med. De största miljövinsterna på sjöfartsområdet kan skapas genom att satsa på alternativa fartygsbränslen och fartyg som är mer energi- och bränsle- effektiva. Framtidens sjöfart kommer att vara avgörande för både global handel och målet om minskade utsläpp.

Ett sätt för oss att påverka transportsektorn är genom vårt medlemskap i ”Clean Shipping Network”. Nätverket, grundat år 2007, har tagit fram verktyget ”Clean Shipping Index” som hjälper företag att utvärdera olika speditörer och rederier efter deras miljöpåverkan. Genom nätverkets databas får vi tillgång till mätbara uppgifter om t.ex. CO2-utsläpp och kemikalieföroreringar från olika skepp. Prestanda och miljöprestation betygssätt efter skalan ”Low”, ”Medium” och ”Good”, vilket skapar konkreta marknadsincitament för rederierna att förbättra sitt miljöarbete.

Det andra sättet som New Wave Group kan minska vår miljöpåverkan är genom att se över vår egen logistik och skapa bättre arbetsmetoder. Inom koncernen strävar vi efter samlastning mellan bolagen, så att containrar och laster alltid är fyllda vid transport. Ökad lastningsgrad leder ofta också till företagsekonomiska vinster, utöver att skona miljön från onödiga och halvfulla transporter. Därför ser vi miljöarbetet som en självklar del i resan mot ett mer hållbart företag.

csr_new_wave_group_hr-11